Algemene voorwaarden

1. Betalingsvoorwaarden:

 • 10% van het totaal bedrag als voorschot bij ondertekening van deze overeenkomst
 • Tussentijdse factuur van 30% na finale goedkeuring van structuur en ontwerp
 • Facturatie van 40% uiterlijk 30 dagen na het opleveren van testversie met CMS
 • Saldo van 20% bij online plaatsen van de website
 1. Offerte is 30 dagen geldig
 2. De hosting en de domeinnaam worden jaarlijks automatisch verlengd. Opzegging van het hosting contract moet uiterlijk 2 maanden voor het vervallen van de hosting schriftelijk bekend worden gemaakt aan de aannemer.
 3. Aanpassingen of uitbreidingen aan de website die niet in de offerte beschreven zijn worden gerekend in regie.
 4. De opdrachtgever verklaart door ondertekening van deze overeenkomst de leverings- en verkoopsvoorwaarden van de aannemer te aanvaarden, met inbegrip van de factuurvoorwaarden. Eventuele afwijkingen op deze leverings- en verkoopsvoorwaarden kunnen nooit mondeling worden overeengekomen, doch moeten schriftelijk worden overeengekomen.
 5. De aannemer zal een ontwerp demonstreren aan de opdrachtgever. Eventuele opmerkingen moeten aan de aannemer ter kennis gebracht worden uiterlijk acht dagen na de demonstratie. Alleen de aannemer oordeelt of aan de opmerkingen van de opdrachtgever technisch kan voldaan worden, tevens rekening houdend met de overeengekomen prijs. Indien de aannemer van oordeel is dat aan de opmerkingen van de opdrachtgever niet kan voldaan worden, zal hij dit aan de opdrachtgever laten weten binnen een redelijke termijn na ontvangst van deze opmerkingen, zonder dat dit feit door de opdrachtgever zal kunnen ingeroepen worden om de ontbinding van de overeenkomst lastens de aannemer te vorderen en zonder recht op schadevergoeding.
 6. Het ontwerp van de website zal binnen de voorziene periode gedemonstreerd worden. De definitieve versie zal online geplaatst worden na ontvangst van alle content. Deze termijnen zijn richtinggevend. Overschrijding ervan kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, tenzij de definitieve versie niet geleverd wrodt uiterlijk acht dagen na ontvangst van een aangetekende aanmaning van de opdrachtgever.
 7. De aannemer draagt geen enkele verantworodelijkheid voor de inhoud van de website. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie die in de website vermeld wordt, voor de aangebrachte (hyper)links en voor de door hem verstrekte illustraties (foto’s, logo’s, enz.). Deze opsomming is niet limitatief. De opdrachtgever verbindt er zich er toe alle eventuele verschuldigde auteursrechten voor zijn rekening te nemen.
 8. De aannemer draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van de door hem gecreëerde website door de opdrachtgever en/of door derden en zal uit dien hoofde nooit kunnen gehouden zijn tot gelijk welke schadevergoeding.
 9. Alle betwistingen die niet geregeld zouden worden door de huidige overeenkomst en door de leverings- en verkoopsvoorwaarden van de aannemer, zullen moeten beoordeeld worden op basis van het Belgisch burgerlijk- en handelsrecht.
 10. Voor alle geschillen is alleen de rechtbank van Ieper bevoegd.